..
....
Kvalitetsarbete
 
  Granit har en varierande kvalité. Ett faktum som varit känt så länge materialet använts för olika ändamål. Erfarna yrkesarbetare inom stenhanteringen har fört kunskapen vidare att utnyttja granit för olika ändamål. Skånska Granit AB för traditionen vidare, att med dagens teknik och utrustning producera granit för marksten, byggnadssten och minnesstenar. För att idag erhålla rätt kvalité styrs produktionen med hjälp av sorteringsregler och kvalitetssystem
  
 Kvalitetsbeskrivning
 
SKÅNSKA GRANIT AB har utarbetat ett system för att sortera granit. Sorteringssystemet styr både inköp av granitblock samt hela tillverkningsprocessen och slutkontroll. Sorteringen sker utifrån materialets färg och allmänna kvalité. Materialets sorteras efter färglikare för varje granitsort. Dessutom sker sortering med avseende på fel som naturligt finns i materialet t.ex. sprickor. 
Sorteringsreglerna beskriver omfattningen av de fel som får förekomma beroende på användningsområde. Materialet uppdelas i två huvudkvalitéer gravvårds respektive byggnadskvalité. De naturfelstyper som ingår i sorteringen finns avbildade på produktionsblad. Sorteringsreglerna beskriver omfattningen av de fel som får förekomma beroende på användningsområde. 
 
Kvalitetssystem
 
Skånska Granit AB:s kvalitetssystem är framtaget för att företaget skall kunna motsvara de krav som våra kunder ställer. 

Kvalitetssytemet motsvarar kraven i SSEN ISO 9002, som dokumenterats i en styrd kvalitetshandbok och sammanfattas i en kvalitetsmanual. Kvalitetssystemet är ett verktyg att styra och förbättra kvalitén på företagets produkter och tjänster. Till kvalitetssystemet räknas allt från metoder och rutiner till organisation och ansvarsfördelning. Förutsättningarna för att upprätthålla ett effektivt kvalitetssystem är att system, rutiner och instruktioner kontinuerligt förbättras. Kvalitén säkras genom att kvalitetsystemet styr alla väsentliga delar i kvalitetskedjan från marknad till slutlig leveras. Företagsledningen har ansvar för att kvalitetsystemet i alla delar fungerar och att företagets kvalitetspolicy och mål uppfylls, samt att ständigt förbättra kvalitén i den egna verksamheten för att uppfylla kundens krav.

 .
.
Webmaster  [email protected]