..
.
Företaget  
Produkten  
Tillverkningen  
Användning  
Återvinning  
Miljöprofil  
Övrigt
Företaget    

Miljöarbete  
. Företaget arbetar kontinuerligt med att minska miljöbelastningen av kalkstens golv genom att bredda kalkstenens användningsområde, utveckla tillverkningsmetoder och investera i effektivare tillverkningsutrustning. 
. Brytning av kalksten kräver tillstånd från Länsstyrelsens naturvårdsenhet vilket ger en garanti för att hänsyn tas till framtida miljöpåverkan av stenbrytning. 
. Företaget har genomfört en LCA-analys på sin golvprodukt, vilket ligger till underlag för denna miljövarudeklaration. LCA-analysen har genomförts av Högskolan i Kalmar.

Produkten   

Miljövarudeklarationen gäller för en kvadratmeter kalkstensgolv bruten och tillverkad av ÖLANDSSTEN AB i Sandvik.  

Produktinnehåll  
Kalksten........................80 kg  
Förpackningar  
Polyeten (LDPE)..........0,06 kg  
 

 
Tillverkning   

Den största miljöpåverkan uppkommer vid transportarbetet vid de olika processstegen i tillverkningen.  
Ser man till energianvändningen i tillverkningen så används cirka 89 % vid sågningen av de obearbetade kalkstensblocken. Användningen av fossila bränslen är nästen uteslutande koplade till transporter av material.  

Brytningen av kalksten   
Kalkstenen kommer uteslutande från Ölandsten ABs båda stenbrott i Gillberga (ca 60 %) och Horns udde (ca 40 %) på Öland.  
Brytningen sker enligt tillsynsmyndighet fastställda föreskrifter, med krav på återställning i syfte att minimera miljöpåverkan av stenbrytningen.   
Den översta skiktet i kalkstensbrotten  utgörs av sekundärmaterial och tas bort före brytning. Kalkstensblocken transpoteras med fulla lastbilar till fabrik.  

Bearbetningen av kalksten  
De bruna kalkstensblocken sågas upp i ramsågar i varierande storlekar. Vid beräkningen i LCA-analysen har en genomsnittlig tjocklek på 35 mm använts. Vid sågningen används diamantsågblad samt vatten som får rinna för att kyla, smörja pch transpotera bort kalkstenens damm.  
Vattnet kommer från en närbelägen ytvattentäckt. Det använda vattnet går via en sedimenteringsbassäng direkt ut i Kalmarsund.  
Kalkstensskivorna sågas upp i varierande bredder och längder. Vid beräkning i LCA-analysen har en bredd på 300 mm och en längd på 650 mm använts.   
Golvplattorna ytbehanlas på olika sätt, vanligast genom slipning. Färdiga golvplattor leveraras på EURO pall täckta med krypplast.  
 

Användning  

Vid montering av kalkstensgolv används oftast underlag av cementbruk som golvplattorna läggs i.  
Någon generell livslängd går inte att ange för kalkstensgolv. Det finns kalkstensgolv i kyrkor och liknade byggnader som är flera hundra år gamla.   

Kretsloppsanpassning   
Städning av kalkstengolv är enkel och kräver ingen speciell utrustning. Städningen sker bäst med golvsåpa  och vatten eller något annt milt tvåltvättmedel.  
Med tanke på framtida återanvändning så skall all onödig behandling som innehåller miljöskadliga icke destruerbara eller långlivade organiska ämnen undvikas. Kalkstensgolv kräver, förutom tvättning enligt ovan, ingen behandling under sin användningstid. Kemikalier och andra special- produkter kan förkorta livslängden och förstöra golvet.  
Att behandla golvet med medel som ger en yta kan miska livslängden markant.  
   
Inre miljö  
De enda emissonerna som blir från kalkstensgolv under användning är kalkstensdamm. Några generella siffror på mängden kalkstensdamm som bildas finns inte utan varierar med användningen. En realistisk uppfattning är dock att det rör sig om ett par gram om året.  
 

Återvinning   
     
Idag återanvänds inte gammalt kalkstensgolv utan nästan allt material går till deponi.  
   
Återanvändning  
Det är idag en mycket liten mängd kalksten som återanvänds. Orsaken är att det är lättare att lägga in nytt golv och det är även svårt att få tag på gammalt golv då de oftast förstörs av rivning fast det skulle kunna användas igen.   
   
Materialåtervinning  
För att underlätta återvinningen så är det viktigt att den som använder produkten inte använder miljöfarliga ämnen vid städning eller behandling av kalkstensgolvet. Kalkstensgolvet i sig innehåller inga miljöfarliga ämnen utan skulle direkt kunna användas till andra produkter.  
   
Deponering  
Idag deponeras nästan allt kalkstensgolv eller används som fyllnadsmaterial ihop blandat med annat material. Kalksten innehåller inga farliga ämnen under förutsättning att den inte kontaminerats  under sin livscykel. Det blir inga skador på miljön förutom den plats som deponin tar upp.  
 
Miljöprofil  
     
Miljöprofilen gäller för en kvadratmeter kalkstensgolvs hela livscykel (tillverkning, transport till kund, montering hos kund, transport till resthantering, resthantering.)  
     
Naturresurser, g  
  
Naturgas................................................. 1,13E+02
Råolja...................................................... 2,58E+03
Kol........................................................... 4,93E+01
LP-gas.................................................... 2,29E+00
Uranmalm............................................... 4,85E+01
Biomassa............................................... 6,19E+01
Torv......................................................... 2,65E+01
Trä........................................................... 1,13E+02
Järn (Fe)................................................. 1,97E+01
Koppar (Cu)........................................... 2,54E+00
Zink (Zn).................................................. 4,90E-01
Bauxit...................................................... 1,51E-02
Öländsk kalksten................................... 5,56E+05
Öländsk Avar [m"].................................. 1,06E-02
Sand........................................................ 4,03E+04
Kiselkarbid............................................. 1,90E+01
Magnesiumoxid...................................... 2,53E+01
Magnesiumklorid i vattenlösning.......... 1,90E+01
   
Emissioner till luft, g  
   
SO2 ......................................................... 4,86E+01
SOx ......................................................... 6,40E+01
CO........................................................... 3,34E+01
CO2 ........................................................ 2,69E+04
NOx ......................................................... 2,05E+02
N2O.......................................................... 4,52E-01
NH3 ......................................................... 7,60E-01
NH4.......................................................... 4,12E-02
CH4.......................................................... 2,94E+00
CHx.......................................................... 8,74E-04
HC............................................................ 2,43E+01
Stoft......................................................... 2,00E+01
Bensen.................................................... 2,78E-04
PAH......................................................... 2,45E-04
  
Emissoner till vatten, g  
   
Salpetersyra............................................ 9,09E-01
Natriumhydroxid...................................... 1,66E-01
H2SO4...................................................... 6,48E+00
COD......................................................... 2,00E-01
Olja (vatten)............................................. 5,30E-02
Fenol........................................................ 6,15E-04
Tot-N........................................................ 3,53E-02
   
Avfall / Restprodukter, g  
  
Avfall, hög. radioakt................................ 1,57E+00
Avfall, med. radioakt [cm~].................... 4,67E-01
Avfall, låg. radioakt................................. 1,06E-03
Avfall, låg. radioakt [cm~]....................... 4,67E-01(4)
Radioaktivitet [Bq].................................. 3,95E+06
Kalkstensdamm...................................... 6,92E+04
Kasserad kalksten.................................. 6,50E+04
Kalksten................................................... 4,76E+03
Aska......................................................... 4,62E-01
Använt kalkstensgolv.............................. 1,44E+05
   
Produkter, g  
    
Glykol [L].................................................. 6,69E-03
Kombiolja................................................. 1,78E+01
Gips.......................................................... 8,80E+02
   
Kommentar till miljöprofilen  
Viktigt att beakta är att profilen inte omfattar all resursåtgång och miljöpåverkan. Vi vill varna för en alltför oreflekterad och ytlig användning av de redovisade väderna. Vid minsta osäkerhet över redovisade värden bör Ölandssten AB konsulteras för inga felaktigheter ska uppstå.  
Metodiken vid inventeringen samt källor för väderna finns beskriven i referens (1).  
 
Övrigt  
     
Vid en bedömmning av miljöprofilen med EPS-metoden (se referens 3 och 4) får vi fram att den samlade bedömda miljöbelastningen för en kvadratmeter kalkstensgolvs hela livscykel är 3,12 ELU. Fördelningen av belastningarna är enligt cirkeldiagramet längre upp på sidan. Den största delen av det ÖLANDSTEN AB tillverkar är kalkstensgolv.  
ÖLANADSSTEN AB har i sitt kontinuerliga utveklingsarbete undersökt och beskrivit kalkstensmaterialet ur olika synpunkter. Provning av materialets tekniska egenskaper har genomförts, soteringsregler har utarbetats, kvalitetsystem har tagits fram och en livscykel analys av kalkstensgolvet har genomförts i samarbete med Högskolan i Kalmar. Resultatet av denna analys ligger till grund för denna miljövarudeklaration.  
    
Referenser  
(1) Livscykelanalys av kalkstensgolv. M Lindahl, Inst. för teknik, Högskolan i Kalmar, mars 1997.
(2) Livscykelanalys för vattenfalls elproduktion - sammanfattande raport, Vattenfall, 1997 
(3) EPS - Default Valuation of Environmental Impacts from Emission and Use - of Resource Version 1996, B. Steen Naturvårdsverket, ISSN 1102-6944. 
(4) Miljöanpassad produktutvekling, S-O Ryding, Industriförbundet, ISBN 91-7548-410-2, 1995.
 
 .
Webmaster   [email protected]