..
.
Följande städinstruktioner har  sammanställts av Svenska naturstensproducenter. 
Sammanställningen har gjorts för att underlätta städning av naturstensgolv.  
Naturstensgolv skall vara lättstädade och årtionden av erfarenhet bekräftar detta. Dock har vi på senare tid uppmärksammat vissa problem vid städning som varierar från att golven städats med rengöringsmedel som ger en hal yta till att stenens ytskikt skadas av kemikalier.  

Svenska naturstensorter är i allmänhet av mycket hög kvalitet och åldras vackert även i  offentliga miljöer med hårt slitage. Ett mycket stort antal referensobjekt vittnar om detta. Det finns vissa importerade naturstensorter som inte har motsvarande kvalitet vilket ger kortare livslängd och kräver mer underhåll ( dessa kan dock vara lämpliga där slitaget är ringa t ex i privat bostad ).  

REKOMMENDERAD YTBEARBETNING  

Granit och Skiffer är tillräckligt hårda för att med polerad ytbearbetning motstå slitage i offentlig miljö varför val av ytbearbetningsgrad inte påverkar val av städmetod.  

Marmor och Kalksten är ej tillräckligt hårda för att med polerad ytbearbetning bibehålla glansen vid slitage i offentliga miljöer. Vid val av ytbearbetning rekommenderas därför slipad yta som finaste ytbearbetningsgrad, vilken också väl motsvarar den yta stenen får vid slitage. I kombination med rätt rengöringsmedel nås en balanspunkt där den ursprungliga slipade ytfinheten bibehålls och stenens hårda yta används som slityta.  
Med en polerad ytbearbetningsgrad bildas så kallade gångstråk med en matt yta av slitaget, och för att bibehålla glansen i stenytan behövs regelbunden användning av  polish eller kristallisering. Detta både fördyrar underhållet och riskerar att ge skador i stenen. Stenens yta används då inte som slityta. Polerad yta kan vara acceptabel på  ytor utan hårt slitage t ex privat bostad.  

En grov ytbearbetning förändras också vid slitage, då slitaget fungerar som en slipning av ytan med finare slipgrad som följd, oftast också med en mörkare färgnyans. Detta kan ej motverkas av städmetoder eller rengöringsmedel.  

Notera skillnaden i betydelsen av termen POLERING  mellan stenbransch och städbransch. Förstenbranschen innebär en polerad stenyta att stenens yta har polerats med slipklotsar till sådan ytfinhet att den är blank utan kemiska tillsatser. Denna ytfinhet rekommenderas endast för produkter där de ej förändras av yttre påverkan. För städbranschen kan en polerad yta skapas med kemiska tillsatser utan att stenytan har denna ytfinhet.  
   
Städinstruktionerna har sammanställts utifrån försiktighetsprincipen för att förebygga ett felaktigt underhåll. Det finns alternativ till nedan rekommenderade metoder. I de fall golven städas med andra metoder och/eller rengöringsmedel rekommenderas en kontakt mellan underhållsansvarig, leverantör av rengöringsmedel och stenproducent  för att uppnå en effektiv och lämplig städmetod.  

STÄDINSTRUKTIONER - BYGGSTÄDNING 

Grovsopa och dammsug golvytan noga. Om golvet varit dåligt skyddat under byggtiden kan stänk eller andra rester av cementbruk förekomma. Dessa kan vara mycket svåra att avlägsna, och skall mekaniskt avlägsnas på lämpligt sätt beroende på ytbearbetning.   

Syror skall EJ användas då dessa kan skada stenen. Syror kan orsaka frätskador i stenen som är mycket svåra att återställa.  

Förekommer andra typer av fläckar som ej avlägsnas genom byggstädning väljs lämplig rengöringsmetod under rubriken FLÄCKBORTTAGNING 

Kontakta stenleverantören vid tveksamhet.  

Efter dammsugning och torrmoppning rengörs stenytan med en rengöringslösning av  naturlig såpa/tvål genom svabbning eller med kombimaskin. Proceduren upprepas tills ytan mättats med såp/tvållösningen.  
Ibland förekommer en tunn ”cementhinna” på stenen beroende på för dålig rengöring efter fogning med fogmassa. Om hinnan ej avlägsnas vid skurning kan ytan skuras med nylonduk och vatten och därefter återupprepas skurning med såp/tvållösning enligt ovan.  
Polerade stenytor har liten sugförmåga, varför såp/tvållösningen skall påföras i liten mängd.  

En av såpa/tvål övermättad yta, som är blackig och matt, rengörs med vatten och eventuellt neutralt allrengörings-medel och torrmoppas därefter.  

Karbonatstenar, marmor och kalksten, bildar tillsammans med såpan/tvålen ämnet kalktvål, som ger rätt porfyllnad i stenen utan att täta stenens porer och därmed erhålls ett bra ytskydd.   
Rengöringsmedel som bildar ett portätande skikt på stenytan förhindrar den naturliga fuktvandringen som sker i stenen och ger därför risk för utspjälkning av stenytan, varför sådana medel ej ska användas.  

YTIMPREGNERING 

Granit, Marmor och Kalksten  
För dessa stensorter rekommenderas ingen ytterligare behandling än vad som ovan beskrivits.  
En ytimpregnering kan bilda ett portätande skikt på stenytan vilket då förhindrar den   naturliga fuktvandring som sker i stenen. Detta medför en risk för skador på stenytan framförallt på kalkstenar.   

Skiffer  
För offerdalskiffer med klovyta rekommenderas i vissa fall en ytimpregnering. Kontakta stenproducenten för lämpligt val av ytimpregneringsmedel. 

STÄDINSTRUKTIONER - REGELMÄSSIG STÄDNING  

Använd så torra metoder som möjligt såsom torrmoppning eller dammsugning. Vid bunden smuts används en rengöringslösning av naturlig såpa/tvål i kombination med fukt/våt-moppning eller kombimaskin. Vid regelbunden användning av såp/tvållösning tillförs stenen den balanserade porfyllnad som är nödvändig som ytskydd.   

Polerade stenytor har liten sugförmåga, varför såp/tvållösningen skall påföras i liten mängd.  

En av såpa/tvål övermättad yta, som är blackig och matt, rengörs med vatten och eventuellt neutralt allrengörings-medel och torrsvabbas därefter.  

Karbonatstenar, marmor och kalksten, bildar tillsammans med såpan/tvålen ämnet kalktvål, som ger rätt porfyllnad i stenen utan att täta stenens porer och därmed erhålls ett bra ytskydd.   
Rengöringsmedel som bildar ett portätande skikt på stenytan förhindrar den naturliga fuktvandringen som sker i stenen och ger därför risk för utspjälkning av stenytan, varför sådana medel ej ska användas.  

YTIMPREGNERING  
 

Granit, Marmor och Kalksten  

För dessa stensorter rekommenderas ingen ytterligare behandling än vad som ovan beskrivits.  
En ytimpregnering kan bilda ett portätande skikt på stenytan vilket då förhindrar den naturliga fuktvandring som sker i stenen. Detta medför en risk för skador på stenytan framförallt på kalkstenar.   

Skiffer  

För offerdalskiffer med klovyta rekommenderas i vissa fall en ytimpregnering. Kontakta stenleverantören för lämpligt val av ytimpregneringsmedel.  

STÄDINSTRUKTIONER - FLÄCKBORTTAGNING 

Uppstår fläckar på stenytan skall fläckborttagning ske med stor försiktighet. Generellt gäller att en snabb behandling är viktig för att förhindra fläckens spridning i stenmaterialet.  Rekommendationer som följer skall ses som vägledning, och prov skall göras med enkla metoder före bruk av kemikalier. Grundprincipen är lösande vätska i kombination med absorberande medel.  I vissa fall får man en bra effekt om sk ”pastaförfarande” används. Detta innebär att det  aktuella lösningsmedlet blandas med ett absorberande pulver, t ex krita eller potatismjöl till en pasta. Denna läggs på fläcken, som eventuellt först behandlats med ösningsmedlet. Pastan får ligga kvar på fläcken tills den torkat, varefter den borstas bort och ytan tvättas med vatten. Prov bör göras på liten yta. Vid behov upprepas behandlingen.  

Efter fläckborttagning har i regel den rengjorda ytan en avvikande färg och lyster mot omgivande sten, vilket beror på att den rengjorda ytan ej har den porfyllnad som uppnås med regelbundet underhåll med såpa/tvål. Det är då nödvändigt att mätta den rengjorda ytan med såp/tvållösning för att uppnå samma lyster som den omgivande ytan har.   

Vissa rengöringsmetoder kan medföra att stenens ytfinhet avviker mot omgivande sten efter fläckborttagning. Ytan kan då, med stor försiktighet, slipas med fint vattenslip-  papper, stålull eller nylonduk beroende på omgivande stenars ytfinhet. Prov bör göras  på liten yta. Därefter mättas den rengjorda ytan med såp/tvållösning.  

Polerad yta är mycket svår att återställa med denna metod. Naturstenar är känsliga för syror och salter varför sådana medel EJ skall används. Vid användning av lösnings- och rengöringsmedel skall skyddsföreskrifter följas. Vid tveksamhet om lämplig metod rekommenderas en kontakt med stenleverantören.  

Cementbruk  
Härdat cementbruk är mycket svårt att avlägsna, och enda sättet att effektivt ta bort  cementbruk  är att torka bort det innan det härdat. Förekommer ändå härdade cementfläckar och omgivande sten har slipad eller grövre ytbearbetning kan fläcken försiktigt skrapas bort och därefter slipas för hand med fint vattenslip-papper, stålull eller nylonduk till omgivande stenars ytfinhet. Prov bör göras på liten yta.   

Polerad yta är mycket svår att återställa med denna metod.  

Syror skall EJ användas då dessa kan skada stenen och ge frätskador som ofta blir en större skada än vad fläcken innebär.   

Fett / olja  
Fläckarna torkas torra med papper och tvättas därefter med thinner, aceton eller blyfri bensin och därefter i pastaform.  

Gummiklackar  
Svarta märken efter gummiklackar tvättas bort med förtunning eller terpentin.  

Lim  
Limrester tvättas bort med thinner. Även aceton kan provas med försiktighet.  

Märkpennor  
Använd T-sprit i kombination med papper eller i pastaform. Även thinner och aceton  kan provas med försiktighet.  

Plastfärg  
Fläckar av plastfärg är mycket svåra att avlägsna när de härdat. Dessa måste därför torkas bort före härdning i kombination med vatten. Förekommer ändå härdade plastfärgfläckar skrapas dessa bort med rakblad.  

Olje- / lackfärg  
Använd förtunning eller terpentin i kombination med papper och därefter i pastaform. Vid behov kan eftertvättning ske med ammoniak i vattenlösning.   

Rost  
Rostfläckar är mycket svåra att avlägsna. Vid dessa skador måste man överväga rostfläckens betydelse i förhållande till eventuella frätskador som uppstår vid borttagning med oxalsyra.   

Stearin  
Avlägsna mesta möjliga mekaniskt genom att skrapa försiktigt med kniv el liknande.  Därefter används blyfri bensin i pastaform.  

Te  
Tefläckar är svåra att avlägsna. Dessa kan blekas genom att använda medel typ Klorin, men detta kan medföra en etsad yta.  

Urin  
Tvättas rent med neutralt allrengöringsmedel.  

Tejp  
Limrester tvättas bort med thinner. Även aceton kan provas med försiktighet.  

 
..
Webmaster   [email protected]